Project Description

עו”ד רחל בנזימן

מומחית יועצת וחוקרת עסקים חברתיים. מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון, יועצת מקצועית למוסד לביטוח לאומי לענין קרנות היוזמה.