Project Description

ציונות 2000 מתמחה בהקמת והנחיית שותפויות תלת מגזריות (עסקי, ציבורי ומגזר שלישי) – במטרה לצמצם פערים חברתיים בקהילה. לארגון הכרות מעמיקה עם שלושת המגזרים ויכולות לייצר חיבורים איכותיים וארוכי טווח המביאים לידי ביטוי את החוזקות של כל אחד מן המגזרים למען החברה בישראל. בתוכנית עשינו עסק: אנו דוגלים בקידומם של בני נוער בסיכון דרך חוויה ומסגרת לא- פורמאלית, כדי לאתגר את המשתתפים וליצור חוויה חיובית, ניסיון תעסוקתי ומעשי, לימוד מיומנויות מגוונות והקניית אחריות ומחוייבות.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • רישות מקצועי
  • קידום האקו סיסטם
  • קידום מודעות אל מול יזמים
  • קידום שיתופי פעולה מול הממשלה, רשויות מוניציפליות והמגזר העסקי
  • תמיכה בהקמת עסקים חברתיים בעסקים קיימים

יצירת קשר

רחוב ספיר, מושב בית יהושוע.
09-899-2550
info@zionut2000.org.il

www.zionut2000.org.il