Project Description

כחלק מפעילות הסוכנות היהודית לצמצום פערים בין הפריפריה והמרכז ולחיזוק החברה הישראלית הוקמה לפני 5 שנים תכנית קצ”ב, אשר נוסדה על ידי אגף הצעירים הפועל במסגרת היחידה לאקטיביזם חברתי בסוכנות היהודית.  תכנית קצ”ב (קהילות צעירות בעסקים חברתיים) מלווה, מעודדת ומסייעת לקהילות צעירות להקים עסקים חברתיים ככלי להגעה לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא. עד כה תמכה תכנית קצ”ב ב כ – 47 עסקים חברתיים קהילתיים בפריפריה הגאו חברתית בישראל.