Project Description

עמותה הפועלת לקידום מטרות חברתיות באמצעות השקעה בעסקים חברתיים בתחום ההכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות. דואליס משקיעה במיזמים בעלי השפעה חברתית המספקים מענה חדשני ובעל קייימות לצרכים הבסיסיים של אוכלוסיות המודרות כיום ממעגל העבודה הנורמטיבי בישראל.

הקרן פועלת בשיתוף פעולה רב מגזרי ומשלבת בעסקים החברתיים בהם היא שותפה גורמים המתמחים באוכלוסיות היעד, יזמים חברתיים, אנשי עסקים מקומיים וגורמים ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה. רווחי הקרן מהשקעות בעסקים חברתיים חוזרים להשקעות בעסקים חברתיים נוספים.

וידאו: דואליס

קרן דואליס להשקעות חברתיות מחפשת להשקיע בעסקים חברתיים הפועלים במסגרת של חברה למטרות רווח, בתחום של הכשרה ו/או תעסקוה של אוכלוסיות מוחלשות, על פי הקריטריונים הבאים:

 • מחויבות היזם להצלחת העסק. נסיונה של דואליס מלמד כי יזם מחוייב, המוכן להתמסר להגשמת העסק החברתי, הינו נדבך מהותי להצלחת העסק החברתי.
 • מטרה חברתית ברורה ומוחשית. המטרה החברתית נדרשת לבטא את התועלת החברתית הגלומה בה ואת היעדים שהיא מבקשת להשיג.
 • מודל עסקי איתן. העסק החברתי חייב להיות מושתת על תוכנית עסקית ברורה ובת ביצוע, שתאפשר לעסק להיות עצמאי מבחינה כלכלית ולהחזיר את ההשקעה שהושקעה בו.

 

מסגרת התמיכה של הקרן:

 • ההשקעה תהיה בדרך של הלוואת בעלים לחברה בע”מ
 • הקרן תחזיק בבעלות מינימלית של 25% מהבעלות על העסק החברתי
 • מימון נדרש כולל עד 2 מיליון ש”ח (כולל הלוואות)
 • השקעה של עד 500 אלף עד 1 מיליון ש”ח
 • אחזקה של 50%
 • דירקטוריון מאוזן חברתי/עסקי + ליווי נציגי ציבור

 

תנאי השקעה חברתיים:

 • מספר המועסקים מאוכלוסייה מוחלשת לא יפחת משמונה עד תום 12 חודשי פעילות
 • המועסקים מאוכלוסיות המוחלשות יהווה לא פחות מ-25% מכלל המועסקים בעסק החברתי
 • שכר העובדים יהיה כנהוג במיגזר במשק העומד בכל דרישות החוק
 • תוכנית חברתית הכוללת התייחסות לתעסוקה, הכשרה מקצועית, ליווי, שיקום, והשמה בתום תקופת ההכשרה – בהתאם לאוכלוסיות המטופלות
 • שותף חברתי מהתחום הטיפולי/שיקומי הרלוונטי – לדוגמה, שותפות עם עמותת על”ם בעסק חברתי הפועל עם אוכלוסיות נוער בסיכון
 • תוכנית מדידה של הצלחת המיזם החברתי – מדדים לאורך חיי העסק החברתי ומחקרים שיעקבו אחר הבוגרים גם לאחר סיום עבודתם

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

 • מימון

מידע נוסף:

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לורם איפסום דולור סיט אמט, קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לורם איפסום דולור סיט אמט, קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

יצירת קשר

לב הארץ – ראש העין, בניין טבת שירותים לוגיסטיים
קומה 2 חדר 4

03-6388888
dualis2@dualis.org.il

http://www.dualis.org.il/