Call For Action – The Shahaf Foundation, Natan Fund and in partnership with Ketzev

2017-2018

מטרת  התכנית  היא קידום צמיחה משמעותית של עסקים חברתיים קיימים בקהילות משימתיות על ידי סיוע בפיתוח וביסוס המיזם.

המיזמים שבתכנית הינם מיזמים שנמצאים בשלבי צמיחה.

התמיכה במיזמים תעשה בשני תחומים:

 1. מימון מרכיבי כ”א קריטיים במיזם העסקי-חברתי.

ו/או

 1. סיוע במימון פעולות הקשורות לצמיחת המיזם העסקי-חברתי.

היקף התמיכה הכספי המקסימאלי למיזם עסקי חברתי של קהילה משימתית יעמוד על עד 40,000 ₪.

ליווי המיזם

התכנית מחייבת ליווי מותאם לצורכי המיזם העסקי-חברתי, לכל עסק יותאם ליווי מקצועי על פי הצורך.

לוחות זמנים

תאריך נושא
יוני 2017 פרסום קול קורא
23.7.2017 תאריך אחרון להגשה
30.7.2017 מתן תשובות ראשוניות ומעבר לשלב ב’ בקול הקורא
3.8.2017 סימולציה ליזמים שעברו לשלב ב’
6-16.8.2017 ועדת החלטה – הועדה תתקיים באנגלית, נוכחות היזמים עצמם בוועדה היא חובה
3.9.2017 תחילת תקופת התמיכה
15.1.2018 הגשת דוח ביניים
מאי 2018 הגשת דוח מסכם

הקריטריונים לבחירת מיזמים עסקיים חברתיים בקול קורא זה הם:

 1. לתכנית ייבחרו מיזמים עסקים חברתיים של קהילות משימתיות המוכרות בקרן שח”ף ועומדות בקריטריונים של הקרן כקהילה משימתית.
 2. על המיזם העסקי-חברתי להיות מוגדר כמיזם של הקהילה המשימתית.
 3. על המיזם  העסקי-חברתי להיות מיזם פעיל היכול להציג דו”ח רווח והפסד לשנת הפעילות 2016.
 4. המיזם העסקי – חברתי יכול להציג תכנית עבודה קיימת המתייחסת הן לפן העסקי והן לפן החברתי של המיזם.
 5. המיזם העסקי-חברתי פועל תחת ישות משפטית קיימת.
 6. במידה ומיזם העסקי-חברתי פועל תחת עמותה אזי עליו להציג אישור סעיף 46.
 7. למיזם העסקי-חברתי צריך להיות מנהל שאינו מנכ”ל העמותה.
 8. מנהל המיזם חייב להפנות משאבי זמן מאומצים לטובת קידום המיזם העסקי-חברתי בהיקף של לפחות 40 שעות חודשיות.
 9. קבלת התמיכה מותנית בנכונות לקבל ולהתחייב ליווי עסקי/חברתי אישי ו/או קבוצתי שיינתן ע”י תכנית קצ”ב ויותאם אישית לכל מיזם.
 10. פיתוח המיזם העסקי-חברתי אינו מותנה בקבלת אישורים רגולטוריים כגון אישור ממשרד הבריאות, אישור קבלת מבנה וכו’.
 11. התמיכה במיזם תוענק לעסקים-חברתיים בתהליכי צמיחה.

קהילות משימתיות להן מיזם עסקי-חברתי העונה לקריטריונים המופיעים מעלה והמעוניינות להשתתף בקול הקורא מתבקשות להגיש בקשה לקרן שח”ף בכפוף ללוחות הזמנים המצורפים לעיל.

בבקשה הקפידו להיות מדויקים ותמציתיים.

את הטפסים יש להגיש למייל הבא:keren@shahaff.com עד לתאריך 23.7.2017  בשעה 10:00.

image Designed by Freepik