Si3 הינו יוזמה חדשנית של ה- UJIA המציגה דרך חדשה לתמוך במיזמים בעלי ערך חברתי בישראל באמצעות השקעות מניבות.

יחד עם עבודתנו הקיימת והמתמשכת של מתן מענקים בישראל, השקעות אלו הן הזדמנות למנף את כספי הפילנתרופיה לקידום מטרות ה-UJIA בגליל. נבחן השקעות אשר שמו להן למטרה יחד עם קידום מטרות ה- UJIA, יעד למנף ניידות כלכלית וחברתית לאוכלוסיות נזקקות, בעדיפות בגליל, שמתמקדות ב-

  1. חינוך
  2. תעסוקה
  3. פיתוח קהילתי

לחצו כאן לאינפורמציה נוספת אודות תהליך הגשת בקשות להשקעה והקריטריונים לזכאות.

הנכם מוזמנים להגיש את הצעתכם להשקעה חברתית בכתובת si3@ujia.org