תמונה: freepik.com

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מודיעה על תכנית סיוע לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועדפת בהתאם להוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה 4.31 “תכנית לסיוע לעסקים חברתיים”.
הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות: אנשים עם מוגבלות, בני נוער וצעירים בסיכון ו/או אסירים משוחררים, לפי תקרה שתיקבע על ידי הוועדה ועד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות המוגדרים בהוראת המנכ”ל.
כדי לעמוד בתנאי הסף לבקשה על 30% מעובדי העסק החברתי להשתייך לאוכלוסיות המועדפות (לעסקים חברתיים המעסיקים עד 51 עובדים. עסקים בינוניים וגדולים ידרשו לעמוד בתנאי סף של 25% ו- 20% בהתאמה). במידה והעסק עדיין לא עומד ביעדי ההשמה של אוכלוסיות מועדפות יהיה עליו להתחייב לעמוד בהן בתוך שנה. כמו כן על העסק החברתי להעסיק ישירות את העובדים בשכר מינימום (או מינימום מותאם) לפחות, ולספק תכנית ליווי אישית לכל עובד.

הגשת ההצעות

  • הצעות להשתתפות בתכנית יוגשו בהתאם לנהלי התכנית ובכלל זה לטפסים שצורפו להוראת המנכ”ל.
  • את הטפסים להשתתפות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הסוכנות. המציע יצרף גם עותק מהצעתו על גבי דיסק און קי. במקרה של סתירה בין המקור לעותק, יגבר האמור בעותק המקורי.
  • את הבקשות  יש לשלוח למייל Asakim.Hevratim@economy.gov.il   
  • המועד האחרון להגשת ההצעות:  9.11.2017
  • פרטים נוספים ניתן לברר גם בטלפון 02-6662370

קישורים

למעבר לקול הקורא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחצו כאן.

להוראת המנכ”ל ולהורדת טפסי הבקשה לחצו כאן.