מה הם עסקים חברתיים ועוד שאלות ותשובות

/מה הם עסקים חברתיים ועוד שאלות ותשובות

מה הם עסקים חברתיים ועוד שאלות ותשובות

עולם העסקים החברתיים הינו עולם מגוון ורחב. באופן טבעי, בנושא חדש ומורכב שכזה טרם הושגו הכרעות ביחס לכל היבטי התופעה. הפורום הישראלי לעסקים חברתיים משתמש, לפי שעה, בהגדרת השולחן העגול הממשקי מיום ה 28 בנובמבר 2012 לעסקים חברתיים:

“עסק חברתי” הוא כל אחד מאלה:

א. פעילות עסקית בעמותה או בחברה לתועלת הציבור, הקשורה במישרין למטרות העמותה או החל”צ, שיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות. בפעילות עסקית זו שואף התאגיד לרווח אך לא למקסום רווחיו בשל מטרותיו החברתיות; ב. חברה, שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות, ושיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות שנקבעו בתקנונה, השואפת לרווח אך לא למקסום רווחיה בשל מטרותיה החברתיות, ואשר בתקנונה נקבעה מגבלה על משיכת רווחים ע”י המשקיעים הפרטיים, ככל שיש כאלה בחברה, שלא תעלה על 51% מהרווחים הניתנים לחלוקה. מגבלה זו תחול רק לאחר משיכת רווחים בגובה ההשקעות ההוניות של בעלי המניות בחברה. ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1) כאשר החברה מוחזקת על ידי עמותה או חברה לתועלת הציבור בשיעור כלשהו, תהיה הפעילות קשורה במישרין למטרות העמותה או החל”צ. 2) כאשר החברה מוחזקת על ידי משקיע פרטי ועל ידי עמותה או חברה לתועלת הציבור במשותף (עסק חברתי משותף), יחזיק האלכ”ר לפחות 51% מכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה. 3) בעסק חברתי משותף זכויותיה של העמותה בחלוקת רווחים לא יהיו נחותות ופחותות ביחס למשקיע הפרטי.

לעסק חברתי יש מגוון סוגי נהנים:

 1. הצרכנים – הנהנים מהשירותים ו/או המוצרים שמספק העסק החברתי ושכספם מניע את ההישרדות הכלכלית-פיננסית של העסק. לדוגמה: בעסק חברתי בתחום ההסעדה הצרכנים נהנים מהמזון תמורתו הם משלמים.
 2. אוכלוסיית היעד החברתית – המוטבים למענם פותח העסק החברתי ושעל פי רמת התרומה לרווחתם נמדד האימפקט החברתי של העסק. לדוגמה: אוכלוסיות פגיעות או מודרות דוגמת בני נוער בסיכון המועסקים בעסק החברתי וזוכים לפיתוח מיומנויות חיים, שיפור במצבם הכלכלי, שילוב בקהילה וכדומה.
 3. הבעלים – אדם, קבוצת אנשים או ארגון שהעסק החברתי נמצא בבעלותם. בעלים של עסק חברתי יכולים להנות מפירות ההצלחה (כלכלית ואחרת) של העסק.
  חלק מההגדרות לעסק חברתי מגבילות את היקף הרווחים שרשאים הבעלים למשוך מעסק חברתי או מבטלות לחלוטין את יכולתם למשוך רווחים.. מעבר לתועלות כלכליות, בעלים של עסק חברתי יכולים להנות מהעסק החברתי באופנים שונים כגון יוקרה או תרומה לקידום המטרות החברתיות של הארגון.
 4. הכלל / החברה – לעסק חברתי יש השפעות חיצוניות חיוביות מהם נהנה הציבור ככלל. אם, לדוגמה, עסק חברתי הצליח למנוע התדרדרות לפשיעה של בני נוער בסיכון. הנהנים מכך הם גם מי שהיו נפגעים מהפשיעה במידה והפעילות לא הייתה מתקיימת וציבור משלם המיסים שהיה נדרש לשאת בעלויות האכיפה והשיקום של אוכלוסיית היעד החברתית.

לעסק חברתי יש מגוון סוגי נהנים:

 1. הצרכנים – הנהנים מהשירותים ו/או המוצרים שמספק העסק החברתי ושכספם מניע את ההישרדות הכלכלית-פיננסית של העסק. לדוגמה: בעסק חברתי בתחום ההסעדה הצרכנים נהנים מהמזון תמורתו הם משלמים.
 2. אוכלוסיית היעד החברתית – המוטבים למענם פותח העסק החברתי ושעל פי רמת התרומה לרווחתם נמדד האימפקט החברתי של העסק. לדוגמה: אוכלוסיות פגיעות או מודרות דוגמת בני נוער בסיכון המועסקים בעסק החברתי וזוכים לפיתוח מיומנויות חיים, שיפור במצבם הכלכלי, שילוב בקהילה וכדומה.
 3. הבעלים – אדם, קבוצת אנשים או ארגון שהעסק החברתי נמצא בבעלותם. בעלים של עסק חברתי יכולים להנות מפירות ההצלחה (כלכלית ואחרת) של העסק.
  חלק מההגדרות לעסק חברתי מגבילות את היקף הרווחים שרשאים הבעלים למשוך מעסק חברתי או מבטלות לחלוטין את יכולתם למשוך רווחים. מעבר לתועלות כלכליות, בעלים של עסק חברתי יכולים להנות מהעסק החברתי באופנים שונים כגון יוקרה או תרומה לקידום המטרות החברתיות של הארגון.
 4. הכלל / החברה – לעסק חברתי יש השפעות חיצוניות חיוביות מהם נהנה הציבור ככלל. אם, לדוגמה, עסק חברתי הצליח למנוע התדרדרות לפשיעה של בני נוער בסיכון. הנהנים מכך הם גם מי שהיו נפגעים מהפשיעה במידה והפעילות לא הייתה מתקיימת וציבור משלם המיסים שהיה נדרש לשאת בעלויות האכיפה והשיקום של אוכלוסיית היעד החברתית.

עסק חברתי יכול לקבל מימון מכמה מקורות: מימון המונים, מימון של משקיע פרטי, מימון של קבוצת משקיעים או קרן -כאלו המוגדרים כמשקיעים סבלניים (שמוכנים ל’סבול’ החזר איטי ונמוך על ההשקעה שלהם). אפשר גם להתחיל עם מימון של תורם אך מתוך מטרה להקטין בהמשך את התלות בתרומות, כמו כל סטאטראפ – יש כאלו שמתחילים ללא מימון ורק כשיש להם מוצר להדגים הם מתחילים לחפש משקיע.

מימון עסקים חברתיים באינדקס האסקים החברתיים בישראל

עסק חברתי יכול לקבל מימון מכמה מקורות: מימון המונים, מימון של משקיע פרטי, מימון של קבוצת משקיעים או קרן -כאלו המוגדרים כמשקיעים סבלניים (שמוכנים ל’סבול’ החזר איטי ונמוך על ההשקעה שלהם). אפשר גם להתחיל עם מימון של תורם אך מתוך מטרה להקטין בהמשך את התלות בתרומות, כמו כל סטאטראפ – יש כאלו שמתחילים ללא מימון ורק כשיש להם מוצר להדגים הם מתחילים לחפש משקיע.

מימון עסקים חברתיים באינדקס האסקים החברתיים בישראל

עסק חברתי יכול לקבל מימון מכמה מקורות: מימון המונים, מימון של משקיע פרטי, מימון של קבוצת משקיעים או קרן -כאלו המוגדרים כמשקיעים סבלניים (שמוכנים ל’סבול’ החזר איטי ונמוך על ההשקעה שלהם). אפשר גם להתחיל עם מימון של תורם אך מתוך מטרה להקטין בהמשך את התלות בתרומות, כמו כל סטאטראפ – יש כאלו שמתחילים ללא מימון ורק כשיש להם מוצר להדגים הם מתחילים לחפש משקיע.

מימון עסקים חברתיים באינדקס האסקים החברתיים בישראל

בישראל אין הגדרה משפטית לעסק חברתי, לפיכך, גורמים שונים מגדירים עסקים חברתיים באופן שונה (ולעיתים אף סותר).

על פי הגדרת השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה מה 28/11/2012 “עסק חברתי” הוא כל אחד מאלה:

א. פעילות עסקית בעמותה או בחברה לתועלת הציבור, הקשורה במישרין למטרות העמותה או החל”צ, שיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות. בפעילות עסקית זו שואף התאגיד לרווח אך לא למקסום רווחיו בשל מטרותיו החברתיות;

ב. חברה, שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות, ושיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות שנקבעו בתקנונה, השואפת לרווח אך לא למקסום רווחיה בשל מטרותיה החברתיות, ואשר בתקנונה נקבעה מגבלה על משיכת רווחים ע”י המשקיעים הפרטיים, ככל שיש כאלה בחברה, שלא תעלה על 51% מהרווחים הניתנים לחלוקה. מגבלה זו תחול רק לאחר משיכת רווחים בגובה ההשקעות ההוניות של בעלי המניות בחברה.

הפורום לעסקים חברתיים בישראל מתייחס לכל מיזם עסקי-חברתי כאל עסק חברתי.

ספקטרום המיזמים העסקיים-חברתיים

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support