הפורום לעסקים חברתיים

הפורום לעסקים חברתיים בישראל מורכב מבעלי עניין מרכזיים בקידום נושא העסקים החברתיים בישראל ובהם ארגוני חברה אזרחית, ארגוני תשתית, קרנות, חממות, מאיצים, מרכזי הכשרה, חוקרים, משפטנים ויועצים. חברות וחברי הפורום פועלים כפרטים וכארגונים לקדום תחום העסקים החברתיים בישראל במגוון דרכים. יחד אנו פועלים לקידום תחום העסקים החברתיים אל מול המחוקק, רשויות הממשלה, משקיעים, יזמים, רשויות מקומיות ועסקים.

הוספת עסק חברתי

מהם עסקים חברתיים?

בישראל אין הגדרה משפטית לעסקים חברתיים וארגונים שונים מתייחסים לעסקים חברתיים באופן שונה (ולעיתים אף סותר)

על פי הגדרת השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה “עסק חברתי ” הוא כל אחד מאלה:

א. פעילות עסקית בעמותה או בחברה לתועלת הציבור, הקשורה במישרין למטרות העמותה או החל”צ, שיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות. בפעילות עסקית זו שואף התאגיד לרווח אך לא למקסום רווחיו בשל מטרותיו החברתיות;

ב. חברה, שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות, ושיש בה (בפעילות) כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות שנקבעו בתקנונה, השואפת לרווח אך לא למקסום רווחיה בשל מטרותיה החברתיות, ואשר בתקנונה נקבעה מגבלה על משיכת רווחים ע”י המשקיעים הפרטיים, ככל שיש כאלה בחברה, שלא תעלה על 51% מהרווחים הניתנים לחלוקה. מגבלה זו תחול רק לאחר משיכת רווחים בגובה ההשקעות ההוניות של בעלי המניות בחברה.

הפורום לעסקים חברתיים בישראל מתייחס לכל מיזם עסקי-חברתי כאל עסק חברתי

מידע נוסף על עסקים חברתיים

זירות הפעולה של הפורום לעסקים חברתיים

רגולציה

הפורום לעסקים חברתיים פועל לקידום עסקים חברתיים באמצעות הסדרת מעמדם המשפטי של עסקים חברתיים בישראל, קידום העדפתם כספקים של גורמים ממשלתיים ובאמצעות קידום הטבות מס לעסקים חברתיים הפועלים בישראל.

מימון

הפורום פועל להבאת “כסף חדש” לקידום מטרות חברתיות באמצעות עידוד השקעה בעסקים חברתיים, קידום הטבות מס למשקיעים, עידוד השקעות פרטיות ומוסדיות ובאמצעות השקעות של חברי הפורום בעסקים חברתיים בישראל.

יזמים

הפורום לעסקים חברתיים מקדם יזמים באמצעות הנגשה של ידע, מידע וכלים ליזמים פרטיים ולאלכ”רים המעוניינים לפתח פעילות עסקית-חברתית היברידית. ובאמצעות תמיכה ישירה ומגוונת של חברי הפורום בעסקים חברתיים.

רשויות

הפורום בוחן דרכים בהם יכולות רשויות מקומיות ואזוריות לשפר את השירותים החברתיים בתחומם באמצעות קידום של עסקים-חברתיים, באמצעות התקשרויות עם חברות עירוניות, תמיכות או באמצעות קידום העדפתם כספקים.

עסקים

הפורום לעסקים חברתיים, באמצעות חברי הפורום, פועל לקידום עסקים חברתיים בקרב עסקים בישראל באמצעות קידום קשרי מסחר של עסקים-חברתיים לעסקים (B2B) ובאמצעות קידום של הקמת עסקים חברתיים בעסקים קיימים.

שותפים בפורום לעסקים חברתיים